ლიტერატურა

სამშვილდე. 1968-1970 წლების არქეოლოგიური გათხრების ანგარიში. თბილისი. 1975