ლიტერატურა

,,არქეოლოგია" IV. 2020. საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი.