ლიტერატურა

,,ახლად აღმოჩენილი გვიანბრინჯაოს ხანის სამარხი სამშვილდის ციტადელიდან''. არქეოლოგია #3. 2019