ლიტერატურა

სამშვილდეში აღმოჩენილი ობსიდიანის არტეფაქტების პირველი არქეომეტრული კვლევები