ლიტერატურა

სამშვილდის ნუმიზმატიკური განძი. პირველი სასიგნალო სტატია სამშვილდის განძის შესახებ ონლაინ არქეოლოგიაში.